Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE czas < '1405011820';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE (ip='54.81.58.31' AND nazwa='piotras');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["INSERT INTO al.teraz (ip,czas,nazwa) VALUES ('54.81.58.31','1405013620','piotras');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT COUNT(*) FROM al.teraz WHERE nazwa='piotras';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]
"W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki"
www.
 piotras 
.Alleluja
.pl

Teraz ogląda nas dusz.

Menu

Księga gości, dopisz się proszę

Księga gości, przeglądanie

Osobiste refleksje i przemyślenia autora strony

 • Ulubione piosenki
 • Osobiste refleksje na temat wiary - część I
 • Czym jest dobro? Osobiste przemyślenia
 • Refleksja na zakończenie roku
 • "Życie nasze zmienia się, ale się nigdy nie kończy" - osobiste przemyślenia o śmierci i przemijaniu
 • "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" - istota i znaczenie Wielkiego Postu
 • "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże" -rozważania na I Niedzielę Wielkiego Postu
 • "Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" - refleksje na II Niedzielę Wielkiego Postu
 • Dekalog jako Prawo Boskie - przemyślenia na III Niedzielę Wielkiego Postu
 • "Tak Bóg świat umiłował, że dał nam swojego Syna" - rozważania na IV Niedzielę Wielkiego Postu
 • Refleksje na I rocznicę śmierci Jana Pawła Wielkiego
 • Osobiste rozważania Drogi Krzyżowej
 • Trzy święte dni -istota Triduum Paschalnego
 • Wniebowstąpienie Panskie jako zapowiedź naszego połączenia się z Jezusem w chwale
 • Usłyszeć głos Jezusa - refleksje o powołaniu
 • "Proszę was, byście stojąc na ziemi wpatrywali się w niebo" -rozważania słów Benedykta XVI
 • "Wiara nie jest wiedzą, jest ona sprawą zaufania"- rozważania
 • Różaniec "paszportem do nieba" - rozważania
 • "Popatrz jak prędko mija czas" - listopadowe zamyślenia o przemijaniu
 • Uroczystość Wszystkich Świętych jako święto radości i nadziei
 • "Życie człowieka jest niczym innym jak tylko podróżą pociągiem" - rozmyślania
 • "Dwa lata w domu Miłosiernego Ojca" -refleksje na II rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II
 • "Serce człowieka jako miejsce na e-maile od Boga" - książka autora strony

 • I. Jezus jest dostępny 24 godziny na dobę
 • II. E- maile od Jezusa wezwaniem do miłości
 • III. Życie chrześcijańskie jako droga paschalna prowadząca do pełnej komunii z Bogiem
 • Wielki Post - czas pokuty i nawrócenia

 • Przezwyciężyć popiół
 • Droga Krzyżowa
 • Gorzkie Żale - część I
 • Gorzkie Żale - część II
 • Jak przeżyć Wielki Post
 • Gorzkie Żale - część III
 • Informacje na temat strony

 • Kilka słów o założycielu strony
 • Biografia patrona strony
 • Benedykt XVI

 • HABEMUS PAPAM
 • Pierwsza Msza Benedykta XVI
 • Biografia Josepha Ratzingera -Benedykta XVI
 • Wiara i teologia -wykład kard. Ratzingera
 • Dlaczego nowy papież wybrał imię Benedykta XVI?
 • Homilia Benedykta XVI podczas inauguracji pontyfikatu
 • Inauguracja pontyfikatu
 • W dniu wyboru
 • Cytaty Benedykta XVI
 • Orędzie papieża
 • Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2006
 • Pierwsza Encyklika "DEUS CARITAS EST'' - BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
 • Orędzie na Wielki Post 2006
 • Orędzie na XIV Światowy Dzień Chorego
 • Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r.
 • Orędzie na 43 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
 • Sakrament Eucharystii

 • Czym jest rok Eucharystii?
 • "Łamanie chleba"
 • Pytania dotyczące Eucharystii
 • Eucharystia jako uczta
 • Sakrament Pojednania
 • Nazwy Mszy Świętych
 • Obrzędy wstępne Mszy
 • Liturgia Słowa Bożego
 • "Przygotowanie darów"
 • Modlitwa Eucharystyczna
 • Słownik liturgiczny
 • Komunia Święta – Zmartwychwstały Jezus żyjący w nas
 • Eucharystia uobecnieniem Bożej miłości
 • Eucharystia a wolność
 • Jaką wartość posiada adoracja Najświętszego Sakramentu?
 • Eucharystia źródłem nadziei na lepszą przyszłość
 • Jaki związek z Ofiarą Krzyżową Jezusa Chrystusa ma Eucharystia?
 • Co oznaczają słowa: „To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza”, wypowiadane w czasie konsekracji?
 • Układ Mszy św.
 • Jak uczestniczyć we Mszy św.
 • Eucharystia – Sakrament Zbawienia
 • Eucharystia - uczta miłości
 • Eucharystia jako Sakrament Jedności Kościoła
 • Eucharystia - współuczestnictwo w kielichu bóstwa Chrystusowego
 • Eucharystia siłą przebicia
 • Jezus Eucharystyczny siłą w dążeniach
 • Eucharystia na nowo odkryta
 • Eucharystia - zwycięstwo ostateczne
 • Sługa Boży Jan Paweł Wielki (1920 -2005)- patron strony

 • Życiorys Jana Pawła II
 • Pielgrzymki
 • Jak powstała ulubiona piosenka papieża?
 • Encykliki papieskie
 • Zdjęcia Jana Pawła II
 • Testament Jana Pawła Wielkiego
 • Najważniejsze kwestie poruszane przez papieża
 • Książki Jana Pawła II - "Przekroczyć próg nadziei", "Dar i Tajemnica"
 • Homilia kard. Ratzingera wygłoszona podczas pogrzebu Jana Pawła II
 • Pogrzeb Jana Pawła II
 • HYMN NA CZEŚĆ JANA PAWŁA II
 • Listy Jana Pawła II do całego świata
 • Papieski humor
 • List Apostolski- Rosarium Virginis Mariae
 • Encykilka Dives in misericordia ( o Bożym miłosierdziu)
 • MODLITWA O BEATYFIKACJĘ JANA PAWŁA II
 • Inauguracja beatyfikacji Jana Pawła II
 • Modlitwa o łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II
 • Maryja w życiu Jana Pawła II
 • Grób Jana Pawła II
 • Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Pawła II
 • "Do zobaczenia w Raju"
 • Rocznica śmierci
 • Powołanie- "Pójdź za Mną"

 • Czym jest powołanie?
 • Tajemnica powołania
 • Modlitwa o powołania
 • Dar czy Tajemnica?
 • Powołani do służby
 • Wiersze o powołaniu
 • Jak rozeznać kierunek powołania?
 • Jak zostać księdzem lub osobą zakonną?
 • Wymagane predyzpozycje
 • Celibat i samotność
 • Drogi powołań
 • Czy można minąć się z powołaniem?
 • Jak poznać swoje powołanie?
 • Wyższe Seminaria Duchowne w Polsce
 • Święcenia kapłańskie według prawa kanonicznego
 • SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA
 • DO CZEGO PRZYGOTOWUJE SIĘ KLERYK?
 • Seminarium jako miejsce i czas wzrastania w powołaniu
 • Odpowiedzialność za powołanie kapłańskie
 • Znaki powołania do kapłaństwa
 • Warunki przygotowania się do kapłaństwa
 • Strach przed powołaniem
 • Szafarz Bożych Tajemnic -droga powołania Karola Wojtyły
 • Zaskoczeni Bożym wezwaniem
 • Liturgia Sakramentu Kapłaństwa
 • Reguły rozpoznawania powołania do kapłaństwa służebnego
 • Reguły rozpoznawania powołania do kapłaństwa służebnego
 • Powołani do służby
 • Powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego
 • Kapłan - współpracownik Boga
 • Formy powołania
 • Orędzie Benedykta XVI na 44 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
 • Sakrament pokuty

 • Sakrament pokuty i pojednania w czasie Mszy świętej?
 • Prawo kanoniczne o sakramencie pokuty
 • Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu?
 • Formuła spowiedzi
 • Rachunek sumienia z Duchem Świętym
 • WZÓR RACHUNKU SUMIENIA
 • Na czym polega nawracanie się ukazane przez tzw. warunki dobrej spowiedzi?
 • RÓŻNICA MIĘDZY GRZECHEM CIĘŻKIM l LEKKIM
 • GRZECH ŚWIADOMĄ l DOBROWOLNĄ DECYZJĄ
 • Jezus najwyższe imię
 • Dekalog - 10 Przykazań Bożych

 • Czym jest dekalog
 • PIERWSZE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Do czego nas zobowiązuje pierwsze przykazanie?
 • DRUGIE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • O czym mówi i do czego nas zobowiązuje drugie przykazanie
 • TRZECIE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • "Pamiętaj ,abyś dzień święty święcił"
 • Dzień radości i wypoczynku
 • CZWARTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20,12).
 • PIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Dar życia
 • Troska o duszę i życie Boże w człowieku
 • Troska o życie i zdrowie fizyczne
 • Tworzenie warunków życia godnych człowieka
 • SZÓSTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Co zakazuje i co nakazuje szóste przykazanie?
 • SIÓDME PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Troska o sprawiedliwy podział dóbr
 • Grzechy przeciwko siódmemu przykazaniu
 • Obowiązek naprawiania wyrządzonego zła
 • ÓSME PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Obowiązek szukania prawdy i trwania przy niej
 • Świadczenie o prawdzie
 • Grzechy przeciwko ósmemu przykazaniu
 • Konieczność naprawienia krzywd wyrządzonych słowem
 • DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Potrzeba miłości doskonałej, ogarniającej całego człowieka
 • Pożądanie zagrożeniem dla bezinteresownej miłości
 • DZIESIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Jaki Dekalog chcemy zachowywać?
 • Chrystus a przykazania Boże
 • Duch Święty

 • Kim jest Duch Święty?
 • Dlaczego Chrystus zesłał nam Ducha Świętego?
 • DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
 • Dar mądrości
 • Dar rozumu
 • Dar rady
 • Dar umiejętności
 • Dar męstwa
 • Dar pobożności
 • Dar bojaźni bożej
 • "Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela"
 • Duch Święty jest Światłem
 • Działalność Ducha Świętego
 • Duch Święty dawcą mądrosci mistycznej
 • Pieśni i piosenki religijne mp3

 • Jezus daje nam Zbawienie
 • Barka
 • To jest moje miasto Wadowice
 • Jak dzieci do Matki
 • Wypłyń na głębię
 • Bo góry mogą ustąpić
 • Ogrody
 • Jezus Najwyższe Imię
 • W lekkim powiewie
 • Abba Ojcze
 • Ofiaruję Tobie
 • Niechaj zstąpi Duch Twój
 • Pan jest mocą
 • Panis Angelicus" (Chleb Anielski)- Cesar Franck
 • Ave Maria - J.S. Bach / Ch. Gounod
 • Ave Maria - Franz Schubert
 • Ludu Kapłański
 • Bądź Pozdrowiony Gościu Nasz
 • Pozwól Mi Przyjść Do Ciebie
 • Łzy
 • Dobra Matko
 • Piotrze
 • Czarna Madonno
 • Liczę na Ciebie Ojcze
 • Pójdź za Mną
 • Wy Jesteście na Ziemi Światłem
 • MP3: Prelude in classic style - Gordon Young
 • Fr. Schubert, Ave Maria - gra Robert Grudzień (organy) i Georgij Agratina (fletnia Pana)
 • On cię woła
 • św. Franciszek
 • Ojcze niebieski
 • Z Tobą i w Tobie
 • Piosenka o Dobrym Pasterzu
 • Nie pozwól mi o Panie
 • Tańcem chwalmy go
 • Hymn XX Światowych Dni Młodzieży ( Kolonia 2005 )
 • Dzięki Ci, Jezu, Dobry Pasterzu ( pieśń ku czci ks. Władysława Findysza)
 • Pan Nasz Bóg
 • Abba Ojcze (melodia)
 • Jezus Najwyższe Imię (melodia)
 • Radością serca jest Pan
 • Wierzę w Ciebie
 • Czego chcesz od nas Panie
 • Chwalę Ciebie, Panie
 • Uwielbiam Imię Twoje Panie
 • Szybkim krokiem
 • Alleluja miłość Twa
 • Bóg tak umiłował świat
 • Ty prowadzisz mnie
 • Paschalny deszcz
 • Zobaczmy jak wielką miłością
 • Chwalę Cię Panie
 • Hosanna Hosanna
 • Pan wywyższony
 • Panu naszemu pieśni grajcie
 • O Panie szukasz dzieci twych
 • Wielbić imię Pana dziś chcę
 • Ty Jesteś Bogiem mym
 • Alleluja jestem gotów
 • Dzięki Ci Panie za wszystko
 • Duchu Święty wołam przyjdź
 • Duchu Święty do nas przyjdź
 • O Matko taki jestem sam
 • Rozpięty na ramionach
 • Uwielbiajcie Pana ludzkich serc
 • W nadziei już
 • Jak oceniasz moją stronkę?

  Bardzo ciekawa
  Podoba mi się
  Może być
  Zawiera zbyt mało ciekawych rzeczy
  Jest niezła
  Przeciętna
  Nie podoba mi się
   wyniki


  A wszystkich miłych gości naliczyłem
  dusz.


  Jezus jest blisko Ciebie.


  Nazwy Mszy Świętych


  NAZWY MSZY ŚWIĘTEJ

  Msza św. nosi różne nazwy. Jedną z najbardziej starożytnych, a jednocześnie biblijnych jest „łamanie chleba”. Takim określeniem posługuje się św. Łukasz w Dziejach Apostolskich opisujący życie pierwotnego Kościoła; takiego terminu używa również św. Paweł w swych listach. W Kościele pierwszych wieków Eucharystią częsta łączona była z ucztami dla wspólnoty chrześcijan, zwanymi agapami. Na agapy zapraszano często ludzi najuboższych, by wraz z nimi łamać chleb.
  Innym określeniem sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa jest Eucharystia. Greckie słowo eucharistein oznacza „dziękować”. Jest to więc sakrament, w którym wyrażamy Bogu wdzięczność za dobro, które dla nas czyni. Psychologowie twierdzą, że człowiek, który potrafi dziękować, umie również dostrzega pozytywne strony w swoim życiu. Umie zauważać dobro w innych i w sobie, łatwiej unika przygnębienia i smutku. Człowiek, który umie dziękować, wytwarza wokół siebie specyficzną atmosferę wdzięczności, klimat, w którym inni chcą przebywać.
  Najczęściej używana nazwa Eucharystii - Msza święta, pochodzi ze źródłosłowu łacińskiego. W łacińskim Mszale ostatnie słowa, które kapłan kieruje do wiernych, sprawując ten sakrament, brzmią: „Ite, missa est”, które można oddać w tłumaczeniu jako: „Idźcie, jesteście posłani”. W ten sposób nazwa „Msza św.” przypomina nam o chrześcijańskim obowiązku dawania świadectwa o przynależności do Chrystusa.
  Kolejna nazwa używana na określenie Mszy św. to Wieczerza Pańska. Wystarczy wspomnieć fresk Leonarda da Vinci, Ostatnia Wieczerza, namalowany na ścianie mediolańskiego kościółka Santa Maria delle Grazie. Wieczerza, którą Jezus spożył ze swymi uczniami przed swym pojmaniem, a na której ustanowił Eucharystię, była paschalną ucztą, sprawowaną przez Żydów na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli w Egipcie i cudownego przejścia przez wody Morza Czerwonego. Nazwa „Wieczerza Pańska” odsyła nas więc bezpośrednio do wieczernika, pośrednio zaś upamiętnia nasze wyzwolenie dokonane przez Chrystusa przez krzyż i zmartwychwstanie. Jak bowiem Izraelici w noc paschalną „przeszli” (hebrajskie słowo pesah oznacza „przejście”) z niewoli egipskiej ku wolności ziemi obiecanej, i jak Chrystus „przeszedł” ze śmierci do życia, tak każdy przyjmujący dzieło Jezusa „przechodzi” z niewoli grzechu ku wolności dzieci Bożych.

    Alleluja.pl        (c) Copyright by piotras 2002 A.D.