Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE czas < '1406215691';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE (ip='107.20.109.52' AND nazwa='piotras');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["INSERT INTO al.teraz (ip,czas,nazwa) VALUES ('107.20.109.52','1406217491','piotras');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT COUNT(*) FROM al.teraz WHERE nazwa='piotras';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]
"W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki"
www.
 piotras 
.Alleluja
.pl

Teraz ogląda nas dusz.

Menu

Księga gości, dopisz się proszę

Księga gości, przeglądanie

Osobiste refleksje i przemyślenia autora strony

 • Ulubione piosenki
 • Osobiste refleksje na temat wiary - część I
 • Czym jest dobro? Osobiste przemyślenia
 • Refleksja na zakończenie roku
 • "Życie nasze zmienia się, ale się nigdy nie kończy" - osobiste przemyślenia o śmierci i przemijaniu
 • "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" - istota i znaczenie Wielkiego Postu
 • "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże" -rozważania na I Niedzielę Wielkiego Postu
 • "Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" - refleksje na II Niedzielę Wielkiego Postu
 • Dekalog jako Prawo Boskie - przemyślenia na III Niedzielę Wielkiego Postu
 • "Tak Bóg świat umiłował, że dał nam swojego Syna" - rozważania na IV Niedzielę Wielkiego Postu
 • Refleksje na I rocznicę śmierci Jana Pawła Wielkiego
 • Osobiste rozważania Drogi Krzyżowej
 • Trzy święte dni -istota Triduum Paschalnego
 • Wniebowstąpienie Panskie jako zapowiedź naszego połączenia się z Jezusem w chwale
 • Usłyszeć głos Jezusa - refleksje o powołaniu
 • "Proszę was, byście stojąc na ziemi wpatrywali się w niebo" -rozważania słów Benedykta XVI
 • "Wiara nie jest wiedzą, jest ona sprawą zaufania"- rozważania
 • Różaniec "paszportem do nieba" - rozważania
 • "Popatrz jak prędko mija czas" - listopadowe zamyślenia o przemijaniu
 • Uroczystość Wszystkich Świętych jako święto radości i nadziei
 • "Życie człowieka jest niczym innym jak tylko podróżą pociągiem" - rozmyślania
 • "Dwa lata w domu Miłosiernego Ojca" -refleksje na II rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II
 • "Serce człowieka jako miejsce na e-maile od Boga" - książka autora strony

 • I. Jezus jest dostępny 24 godziny na dobę
 • II. E- maile od Jezusa wezwaniem do miłości
 • III. Życie chrześcijańskie jako droga paschalna prowadząca do pełnej komunii z Bogiem
 • Wielki Post - czas pokuty i nawrócenia

 • Przezwyciężyć popiół
 • Droga Krzyżowa
 • Gorzkie Żale - część I
 • Gorzkie Żale - część II
 • Jak przeżyć Wielki Post
 • Gorzkie Żale - część III
 • Informacje na temat strony

 • Kilka słów o założycielu strony
 • Biografia patrona strony
 • Benedykt XVI

 • HABEMUS PAPAM
 • Pierwsza Msza Benedykta XVI
 • Biografia Josepha Ratzingera -Benedykta XVI
 • Wiara i teologia -wykład kard. Ratzingera
 • Dlaczego nowy papież wybrał imię Benedykta XVI?
 • Homilia Benedykta XVI podczas inauguracji pontyfikatu
 • Inauguracja pontyfikatu
 • W dniu wyboru
 • Cytaty Benedykta XVI
 • Orędzie papieża
 • Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2006
 • Pierwsza Encyklika "DEUS CARITAS EST'' - BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
 • Orędzie na Wielki Post 2006
 • Orędzie na XIV Światowy Dzień Chorego
 • Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r.
 • Orędzie na 43 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
 • Sakrament Eucharystii

 • Czym jest rok Eucharystii?
 • "Łamanie chleba"
 • Pytania dotyczące Eucharystii
 • Eucharystia jako uczta
 • Sakrament Pojednania
 • Nazwy Mszy Świętych
 • Obrzędy wstępne Mszy
 • Liturgia Słowa Bożego
 • "Przygotowanie darów"
 • Modlitwa Eucharystyczna
 • Słownik liturgiczny
 • Komunia Święta – Zmartwychwstały Jezus żyjący w nas
 • Eucharystia uobecnieniem Bożej miłości
 • Eucharystia a wolność
 • Jaką wartość posiada adoracja Najświętszego Sakramentu?
 • Eucharystia źródłem nadziei na lepszą przyszłość
 • Jaki związek z Ofiarą Krzyżową Jezusa Chrystusa ma Eucharystia?
 • Co oznaczają słowa: „To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza”, wypowiadane w czasie konsekracji?
 • Układ Mszy św.
 • Jak uczestniczyć we Mszy św.
 • Eucharystia – Sakrament Zbawienia
 • Eucharystia - uczta miłości
 • Eucharystia jako Sakrament Jedności Kościoła
 • Eucharystia - współuczestnictwo w kielichu bóstwa Chrystusowego
 • Eucharystia siłą przebicia
 • Jezus Eucharystyczny siłą w dążeniach
 • Eucharystia na nowo odkryta
 • Eucharystia - zwycięstwo ostateczne
 • Sługa Boży Jan Paweł Wielki (1920 -2005)- patron strony

 • Życiorys Jana Pawła II
 • Pielgrzymki
 • Jak powstała ulubiona piosenka papieża?
 • Encykliki papieskie
 • Zdjęcia Jana Pawła II
 • Testament Jana Pawła Wielkiego
 • Najważniejsze kwestie poruszane przez papieża
 • Książki Jana Pawła II - "Przekroczyć próg nadziei", "Dar i Tajemnica"
 • Homilia kard. Ratzingera wygłoszona podczas pogrzebu Jana Pawła II
 • Pogrzeb Jana Pawła II
 • HYMN NA CZEŚĆ JANA PAWŁA II
 • Listy Jana Pawła II do całego świata
 • Papieski humor
 • List Apostolski- Rosarium Virginis Mariae
 • Encykilka Dives in misericordia ( o Bożym miłosierdziu)
 • MODLITWA O BEATYFIKACJĘ JANA PAWŁA II
 • Inauguracja beatyfikacji Jana Pawła II
 • Modlitwa o łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II
 • Maryja w życiu Jana Pawła II
 • Grób Jana Pawła II
 • Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Pawła II
 • "Do zobaczenia w Raju"
 • Rocznica śmierci
 • Powołanie- "Pójdź za Mną"

 • Czym jest powołanie?
 • Tajemnica powołania
 • Modlitwa o powołania
 • Dar czy Tajemnica?
 • Powołani do służby
 • Wiersze o powołaniu
 • Jak rozeznać kierunek powołania?
 • Jak zostać księdzem lub osobą zakonną?
 • Wymagane predyzpozycje
 • Celibat i samotność
 • Drogi powołań
 • Czy można minąć się z powołaniem?
 • Jak poznać swoje powołanie?
 • Wyższe Seminaria Duchowne w Polsce
 • Święcenia kapłańskie według prawa kanonicznego
 • SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA
 • DO CZEGO PRZYGOTOWUJE SIĘ KLERYK?
 • Seminarium jako miejsce i czas wzrastania w powołaniu
 • Odpowiedzialność za powołanie kapłańskie
 • Znaki powołania do kapłaństwa
 • Warunki przygotowania się do kapłaństwa
 • Strach przed powołaniem
 • Szafarz Bożych Tajemnic -droga powołania Karola Wojtyły
 • Zaskoczeni Bożym wezwaniem
 • Liturgia Sakramentu Kapłaństwa
 • Reguły rozpoznawania powołania do kapłaństwa służebnego
 • Reguły rozpoznawania powołania do kapłaństwa służebnego
 • Powołani do służby
 • Powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego
 • Kapłan - współpracownik Boga
 • Formy powołania
 • Orędzie Benedykta XVI na 44 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
 • Sakrament pokuty

 • Sakrament pokuty i pojednania w czasie Mszy świętej?
 • Prawo kanoniczne o sakramencie pokuty
 • Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu?
 • Formuła spowiedzi
 • Rachunek sumienia z Duchem Świętym
 • WZÓR RACHUNKU SUMIENIA
 • Na czym polega nawracanie się ukazane przez tzw. warunki dobrej spowiedzi?
 • RÓŻNICA MIĘDZY GRZECHEM CIĘŻKIM l LEKKIM
 • GRZECH ŚWIADOMĄ l DOBROWOLNĄ DECYZJĄ
 • Jezus najwyższe imię
 • Dekalog - 10 Przykazań Bożych

 • Czym jest dekalog
 • PIERWSZE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Do czego nas zobowiązuje pierwsze przykazanie?
 • DRUGIE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • O czym mówi i do czego nas zobowiązuje drugie przykazanie
 • TRZECIE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • "Pamiętaj ,abyś dzień święty święcił"
 • Dzień radości i wypoczynku
 • CZWARTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20,12).
 • PIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Dar życia
 • Troska o duszę i życie Boże w człowieku
 • Troska o życie i zdrowie fizyczne
 • Tworzenie warunków życia godnych człowieka
 • SZÓSTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Co zakazuje i co nakazuje szóste przykazanie?
 • SIÓDME PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Troska o sprawiedliwy podział dóbr
 • Grzechy przeciwko siódmemu przykazaniu
 • Obowiązek naprawiania wyrządzonego zła
 • ÓSME PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Obowiązek szukania prawdy i trwania przy niej
 • Świadczenie o prawdzie
 • Grzechy przeciwko ósmemu przykazaniu
 • Konieczność naprawienia krzywd wyrządzonych słowem
 • DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Potrzeba miłości doskonałej, ogarniającej całego człowieka
 • Pożądanie zagrożeniem dla bezinteresownej miłości
 • DZIESIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Jaki Dekalog chcemy zachowywać?
 • Chrystus a przykazania Boże
 • Duch Święty

 • Kim jest Duch Święty?
 • Dlaczego Chrystus zesłał nam Ducha Świętego?
 • DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
 • Dar mądrości
 • Dar rozumu
 • Dar rady
 • Dar umiejętności
 • Dar męstwa
 • Dar pobożności
 • Dar bojaźni bożej
 • "Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela"
 • Duch Święty jest Światłem
 • Działalność Ducha Świętego
 • Duch Święty dawcą mądrosci mistycznej
 • Pieśni i piosenki religijne mp3

 • Jezus daje nam Zbawienie
 • Barka
 • To jest moje miasto Wadowice
 • Jak dzieci do Matki
 • Wypłyń na głębię
 • Bo góry mogą ustąpić
 • Ogrody
 • Jezus Najwyższe Imię
 • W lekkim powiewie
 • Abba Ojcze
 • Ofiaruję Tobie
 • Niechaj zstąpi Duch Twój
 • Pan jest mocą
 • Panis Angelicus" (Chleb Anielski)- Cesar Franck
 • Ave Maria - J.S. Bach / Ch. Gounod
 • Ave Maria - Franz Schubert
 • Ludu Kapłański
 • Bądź Pozdrowiony Gościu Nasz
 • Pozwól Mi Przyjść Do Ciebie
 • Łzy
 • Dobra Matko
 • Piotrze
 • Czarna Madonno
 • Liczę na Ciebie Ojcze
 • Pójdź za Mną
 • Wy Jesteście na Ziemi Światłem
 • MP3: Prelude in classic style - Gordon Young
 • Fr. Schubert, Ave Maria - gra Robert Grudzień (organy) i Georgij Agratina (fletnia Pana)
 • On cię woła
 • św. Franciszek
 • Ojcze niebieski
 • Z Tobą i w Tobie
 • Piosenka o Dobrym Pasterzu
 • Nie pozwól mi o Panie
 • Tańcem chwalmy go
 • Hymn XX Światowych Dni Młodzieży ( Kolonia 2005 )
 • Dzięki Ci, Jezu, Dobry Pasterzu ( pieśń ku czci ks. Władysława Findysza)
 • Pan Nasz Bóg
 • Abba Ojcze (melodia)
 • Jezus Najwyższe Imię (melodia)
 • Radością serca jest Pan
 • Wierzę w Ciebie
 • Czego chcesz od nas Panie
 • Chwalę Ciebie, Panie
 • Uwielbiam Imię Twoje Panie
 • Szybkim krokiem
 • Alleluja miłość Twa
 • Bóg tak umiłował świat
 • Ty prowadzisz mnie
 • Paschalny deszcz
 • Zobaczmy jak wielką miłością
 • Chwalę Cię Panie
 • Hosanna Hosanna
 • Pan wywyższony
 • Panu naszemu pieśni grajcie
 • O Panie szukasz dzieci twych
 • Wielbić imię Pana dziś chcę
 • Ty Jesteś Bogiem mym
 • Alleluja jestem gotów
 • Dzięki Ci Panie za wszystko
 • Duchu Święty wołam przyjdź
 • Duchu Święty do nas przyjdź
 • O Matko taki jestem sam
 • Rozpięty na ramionach
 • Uwielbiajcie Pana ludzkich serc
 • W nadziei już
 • Jak oceniasz moją stronkę?

  Bardzo ciekawa
  Podoba mi się
  Może być
  Zawiera zbyt mało ciekawych rzeczy
  Jest niezła
  Przeciętna
  Nie podoba mi się
   wyniki


  A wszystkich miłych gości naliczyłem
  dusz.


  Jezus jest blisko Ciebie.


  Formuła spowiedzi

  FORMUŁA SPOWIEDZI

  DZ - W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

  K - Na wieki wieków. Amen.

  DZ - Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy.

  /od następnej spowiedzi mówisz: ostatni raz byłem u spowiedzi (mówisz kiedy), pokutę zadaną odprawiłem(lub nie i dlaczego),a dalej jest tak samo/

  Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami...
  (wyznajesz swoje grzechy)
  Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję poprawę, i proszę Cię Ojcze o pokutę i rozgrzeszenie.

  K - (kapłan rozmawia z tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia)

  DZ - (cicho modlisz się:) Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

  (po słowach kapłana: „ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” odpowiadasz: AMEN)

  K - Wysławiajmy Boga, bo jest dobry

  DZ - Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

  K - Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.

  DZ - Bóg zapłać.

  Odchodzisz od konfesjonału, gdy usłyszysz pukanie kapłana. Idziesz przed ołtarz, dziękujesz Bogu za przebaczenie i miłość, odprawiasz pokutę zadaną przez spowiednika.

    Alleluja.pl        (c) Copyright by piotras 2002 A.D.