Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE czas < '1406085099';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE (ip='54.227.12.219' AND nazwa='piotras');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["INSERT INTO al.teraz (ip,czas,nazwa) VALUES ('54.227.12.219','1406086899','piotras');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT COUNT(*) FROM al.teraz WHERE nazwa='piotras';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]
"W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki"
www.
 piotras 
.Alleluja
.pl

Teraz ogląda nas dusz.

Menu

Księga gości, dopisz się proszę

Księga gości, przeglądanie

Osobiste refleksje i przemyślenia autora strony

 • Ulubione piosenki
 • Osobiste refleksje na temat wiary - część I
 • Czym jest dobro? Osobiste przemyślenia
 • Refleksja na zakończenie roku
 • "Życie nasze zmienia się, ale się nigdy nie kończy" - osobiste przemyślenia o śmierci i przemijaniu
 • "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" - istota i znaczenie Wielkiego Postu
 • "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże" -rozważania na I Niedzielę Wielkiego Postu
 • "Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" - refleksje na II Niedzielę Wielkiego Postu
 • Dekalog jako Prawo Boskie - przemyślenia na III Niedzielę Wielkiego Postu
 • "Tak Bóg świat umiłował, że dał nam swojego Syna" - rozważania na IV Niedzielę Wielkiego Postu
 • Refleksje na I rocznicę śmierci Jana Pawła Wielkiego
 • Osobiste rozważania Drogi Krzyżowej
 • Trzy święte dni -istota Triduum Paschalnego
 • Wniebowstąpienie Panskie jako zapowiedź naszego połączenia się z Jezusem w chwale
 • Usłyszeć głos Jezusa - refleksje o powołaniu
 • "Proszę was, byście stojąc na ziemi wpatrywali się w niebo" -rozważania słów Benedykta XVI
 • "Wiara nie jest wiedzą, jest ona sprawą zaufania"- rozważania
 • Różaniec "paszportem do nieba" - rozważania
 • "Popatrz jak prędko mija czas" - listopadowe zamyślenia o przemijaniu
 • Uroczystość Wszystkich Świętych jako święto radości i nadziei
 • "Życie człowieka jest niczym innym jak tylko podróżą pociągiem" - rozmyślania
 • "Dwa lata w domu Miłosiernego Ojca" -refleksje na II rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II
 • "Serce człowieka jako miejsce na e-maile od Boga" - książka autora strony

 • I. Jezus jest dostępny 24 godziny na dobę
 • II. E- maile od Jezusa wezwaniem do miłości
 • III. Życie chrześcijańskie jako droga paschalna prowadząca do pełnej komunii z Bogiem
 • Wielki Post - czas pokuty i nawrócenia

 • Przezwyciężyć popiół
 • Droga Krzyżowa
 • Gorzkie Żale - część I
 • Gorzkie Żale - część II
 • Jak przeżyć Wielki Post
 • Gorzkie Żale - część III
 • Informacje na temat strony

 • Kilka słów o założycielu strony
 • Biografia patrona strony
 • Benedykt XVI

 • HABEMUS PAPAM
 • Pierwsza Msza Benedykta XVI
 • Biografia Josepha Ratzingera -Benedykta XVI
 • Wiara i teologia -wykład kard. Ratzingera
 • Dlaczego nowy papież wybrał imię Benedykta XVI?
 • Homilia Benedykta XVI podczas inauguracji pontyfikatu
 • Inauguracja pontyfikatu
 • W dniu wyboru
 • Cytaty Benedykta XVI
 • Orędzie papieża
 • Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2006
 • Pierwsza Encyklika "DEUS CARITAS EST'' - BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
 • Orędzie na Wielki Post 2006
 • Orędzie na XIV Światowy Dzień Chorego
 • Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r.
 • Orędzie na 43 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
 • Sakrament Eucharystii

 • Czym jest rok Eucharystii?
 • "Łamanie chleba"
 • Pytania dotyczące Eucharystii
 • Eucharystia jako uczta
 • Sakrament Pojednania
 • Nazwy Mszy Świętych
 • Obrzędy wstępne Mszy
 • Liturgia Słowa Bożego
 • "Przygotowanie darów"
 • Modlitwa Eucharystyczna
 • Słownik liturgiczny
 • Komunia Święta – Zmartwychwstały Jezus żyjący w nas
 • Eucharystia uobecnieniem Bożej miłości
 • Eucharystia a wolność
 • Jaką wartość posiada adoracja Najświętszego Sakramentu?
 • Eucharystia źródłem nadziei na lepszą przyszłość
 • Jaki związek z Ofiarą Krzyżową Jezusa Chrystusa ma Eucharystia?
 • Co oznaczają słowa: „To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza”, wypowiadane w czasie konsekracji?
 • Układ Mszy św.
 • Jak uczestniczyć we Mszy św.
 • Eucharystia – Sakrament Zbawienia
 • Eucharystia - uczta miłości
 • Eucharystia jako Sakrament Jedności Kościoła
 • Eucharystia - współuczestnictwo w kielichu bóstwa Chrystusowego
 • Eucharystia siłą przebicia
 • Jezus Eucharystyczny siłą w dążeniach
 • Eucharystia na nowo odkryta
 • Eucharystia - zwycięstwo ostateczne
 • Sługa Boży Jan Paweł Wielki (1920 -2005)- patron strony

 • Życiorys Jana Pawła II
 • Pielgrzymki
 • Jak powstała ulubiona piosenka papieża?
 • Encykliki papieskie
 • Zdjęcia Jana Pawła II
 • Testament Jana Pawła Wielkiego
 • Najważniejsze kwestie poruszane przez papieża
 • Książki Jana Pawła II - "Przekroczyć próg nadziei", "Dar i Tajemnica"
 • Homilia kard. Ratzingera wygłoszona podczas pogrzebu Jana Pawła II
 • Pogrzeb Jana Pawła II
 • HYMN NA CZEŚĆ JANA PAWŁA II
 • Listy Jana Pawła II do całego świata
 • Papieski humor
 • List Apostolski- Rosarium Virginis Mariae
 • Encykilka Dives in misericordia ( o Bożym miłosierdziu)
 • MODLITWA O BEATYFIKACJĘ JANA PAWŁA II
 • Inauguracja beatyfikacji Jana Pawła II
 • Modlitwa o łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II
 • Maryja w życiu Jana Pawła II
 • Grób Jana Pawła II
 • Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Pawła II
 • "Do zobaczenia w Raju"
 • Rocznica śmierci
 • Powołanie- "Pójdź za Mną"

 • Czym jest powołanie?
 • Tajemnica powołania
 • Modlitwa o powołania
 • Dar czy Tajemnica?
 • Powołani do służby
 • Wiersze o powołaniu
 • Jak rozeznać kierunek powołania?
 • Jak zostać księdzem lub osobą zakonną?
 • Wymagane predyzpozycje
 • Celibat i samotność
 • Drogi powołań
 • Czy można minąć się z powołaniem?
 • Jak poznać swoje powołanie?
 • Wyższe Seminaria Duchowne w Polsce
 • Święcenia kapłańskie według prawa kanonicznego
 • SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA
 • DO CZEGO PRZYGOTOWUJE SIĘ KLERYK?
 • Seminarium jako miejsce i czas wzrastania w powołaniu
 • Odpowiedzialność za powołanie kapłańskie
 • Znaki powołania do kapłaństwa
 • Warunki przygotowania się do kapłaństwa
 • Strach przed powołaniem
 • Szafarz Bożych Tajemnic -droga powołania Karola Wojtyły
 • Zaskoczeni Bożym wezwaniem
 • Liturgia Sakramentu Kapłaństwa
 • Reguły rozpoznawania powołania do kapłaństwa służebnego
 • Reguły rozpoznawania powołania do kapłaństwa służebnego
 • Powołani do służby
 • Powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego
 • Kapłan - współpracownik Boga
 • Formy powołania
 • Orędzie Benedykta XVI na 44 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
 • Sakrament pokuty

 • Sakrament pokuty i pojednania w czasie Mszy świętej?
 • Prawo kanoniczne o sakramencie pokuty
 • Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu?
 • Formuła spowiedzi
 • Rachunek sumienia z Duchem Świętym
 • WZÓR RACHUNKU SUMIENIA
 • Na czym polega nawracanie się ukazane przez tzw. warunki dobrej spowiedzi?
 • RÓŻNICA MIĘDZY GRZECHEM CIĘŻKIM l LEKKIM
 • GRZECH ŚWIADOMĄ l DOBROWOLNĄ DECYZJĄ
 • Jezus najwyższe imię
 • Dekalog - 10 Przykazań Bożych

 • Czym jest dekalog
 • PIERWSZE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Do czego nas zobowiązuje pierwsze przykazanie?
 • DRUGIE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • O czym mówi i do czego nas zobowiązuje drugie przykazanie
 • TRZECIE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • "Pamiętaj ,abyś dzień święty święcił"
 • Dzień radości i wypoczynku
 • CZWARTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • „Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20,12).
 • PIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Dar życia
 • Troska o duszę i życie Boże w człowieku
 • Troska o życie i zdrowie fizyczne
 • Tworzenie warunków życia godnych człowieka
 • SZÓSTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Co zakazuje i co nakazuje szóste przykazanie?
 • SIÓDME PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Troska o sprawiedliwy podział dóbr
 • Grzechy przeciwko siódmemu przykazaniu
 • Obowiązek naprawiania wyrządzonego zła
 • ÓSME PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Obowiązek szukania prawdy i trwania przy niej
 • Świadczenie o prawdzie
 • Grzechy przeciwko ósmemu przykazaniu
 • Konieczność naprawienia krzywd wyrządzonych słowem
 • DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Potrzeba miłości doskonałej, ogarniającej całego człowieka
 • Pożądanie zagrożeniem dla bezinteresownej miłości
 • DZIESIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
 • Jaki Dekalog chcemy zachowywać?
 • Chrystus a przykazania Boże
 • Duch Święty

 • Kim jest Duch Święty?
 • Dlaczego Chrystus zesłał nam Ducha Świętego?
 • DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
 • Dar mądrości
 • Dar rozumu
 • Dar rady
 • Dar umiejętności
 • Dar męstwa
 • Dar pobożności
 • Dar bojaźni bożej
 • "Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela"
 • Duch Święty jest Światłem
 • Działalność Ducha Świętego
 • Duch Święty dawcą mądrosci mistycznej
 • Pieśni i piosenki religijne mp3

 • Jezus daje nam Zbawienie
 • Barka
 • To jest moje miasto Wadowice
 • Jak dzieci do Matki
 • Wypłyń na głębię
 • Bo góry mogą ustąpić
 • Ogrody
 • Jezus Najwyższe Imię
 • W lekkim powiewie
 • Abba Ojcze
 • Ofiaruję Tobie
 • Niechaj zstąpi Duch Twój
 • Pan jest mocą
 • Panis Angelicus" (Chleb Anielski)- Cesar Franck
 • Ave Maria - J.S. Bach / Ch. Gounod
 • Ave Maria - Franz Schubert
 • Ludu Kapłański
 • Bądź Pozdrowiony Gościu Nasz
 • Pozwól Mi Przyjść Do Ciebie
 • Łzy
 • Dobra Matko
 • Piotrze
 • Czarna Madonno
 • Liczę na Ciebie Ojcze
 • Pójdź za Mną
 • Wy Jesteście na Ziemi Światłem
 • MP3: Prelude in classic style - Gordon Young
 • Fr. Schubert, Ave Maria - gra Robert Grudzień (organy) i Georgij Agratina (fletnia Pana)
 • On cię woła
 • św. Franciszek
 • Ojcze niebieski
 • Z Tobą i w Tobie
 • Piosenka o Dobrym Pasterzu
 • Nie pozwól mi o Panie
 • Tańcem chwalmy go
 • Hymn XX Światowych Dni Młodzieży ( Kolonia 2005 )
 • Dzięki Ci, Jezu, Dobry Pasterzu ( pieśń ku czci ks. Władysława Findysza)
 • Pan Nasz Bóg
 • Abba Ojcze (melodia)
 • Jezus Najwyższe Imię (melodia)
 • Radością serca jest Pan
 • Wierzę w Ciebie
 • Czego chcesz od nas Panie
 • Chwalę Ciebie, Panie
 • Uwielbiam Imię Twoje Panie
 • Szybkim krokiem
 • Alleluja miłość Twa
 • Bóg tak umiłował świat
 • Ty prowadzisz mnie
 • Paschalny deszcz
 • Zobaczmy jak wielką miłością
 • Chwalę Cię Panie
 • Hosanna Hosanna
 • Pan wywyższony
 • Panu naszemu pieśni grajcie
 • O Panie szukasz dzieci twych
 • Wielbić imię Pana dziś chcę
 • Ty Jesteś Bogiem mym
 • Alleluja jestem gotów
 • Dzięki Ci Panie za wszystko
 • Duchu Święty wołam przyjdź
 • Duchu Święty do nas przyjdź
 • O Matko taki jestem sam
 • Rozpięty na ramionach
 • Uwielbiajcie Pana ludzkich serc
 • W nadziei już
 • Jak oceniasz moją stronkę?

  Bardzo ciekawa
  Podoba mi się
  Może być
  Zawiera zbyt mało ciekawych rzeczy
  Jest niezła
  Przeciętna
  Nie podoba mi się
   wyniki


  A wszystkich miłych gości naliczyłem
  dusz.


  Jezus jest blisko Ciebie.


  Dar męstwa

  Duch męstwa


  "Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu,

  Boże mój, skało moja, na którą się chronię,

  tarczo moja. mocy zbawienia mego i moja obrono!

  Wzywam Pana, godnego chwaty,

  i jestem wolny od moich nieprzyjaciół”.

  (Ps. 1.8, 2-4)

  Definicja i działanie daru męstwa  Duch męstwa jest tym szczególnym darem, w którym Pan przychodzi z pomocą naszej słabości umacniając naszą wole i sprawiając, że stajemy się wytrwali w dobrym postępowaniu, niewzruszeni w praktykowaniu cnót i stali w postanowieniu bycia świętymi.

  Słabość naszej woli jest często zawadą w czynieniu znaczących postępów na drodze Pańskiej. Często jesteśmy jak skalista ziemia, o której mówi Jezus w przypowieści o siewcy. W taką ziemię wpada ziarno słowa: słuchamy go, przyjmujemy z radością, ale nie mamy w sobie korzeni i jesteśmy niestali. Zaraź wiec, gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie gorszymy się i niepokoimy. Wielu chrześcijan nie jest w stanie osiągnąć doskonałości i świętości z powodu braku wytrwałości.

  Wszyscy zatem potrzebujemy być przyobleczeni mocą Pańską, którego wierność jest tarczą i zbroją.

  W Psalmach odnajdujemy teksty, które do tego nawiązują, jak chociażby: Bóg jest wyżyna schronienia, skałą, ocaleniem... Aby poczuć moc Pańską, która otula nas jakby płaszczem, konieczna jest jednak wiara, powierzenie się, zaufanie w moc imienia Pańskiego. Należy zrezygnować z własnej siły, aby odnaleźć, ducha mocy we własnej słabości; zbawiony zostanie przecież tylko ten, kto wytrwa aż do końca (Mt 10, 22).

  W życiu chrześcijanina duch męstwa ma do spełnienia także inne, wielkie zadanie: zadanie uczynienia jego wiary silną i heroiczną, tak w zwykłych, jak i w szczególnych okolicznościach. Przykładem może być czas prześladowań, kiedy zostaje się powołanym do dania świadectwa odważnej i nieustraszonej wierze, kiedy to mamy mówię o Dogu bez zażenowania.

  Dar męstwa sprawia, że jesteśmy ludźmi wytrwałymi i odważnymi. Rzeczywiście, nie posiadając siły wytrwałości nie można wejść do królestwa Bożego.

  W Liście do Kolosan Paweł wyraża tę myśl zachęcając wspólnotę do bycia wytrwałą; "Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do [okazy­wania] wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości! Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości” (Kol l, 11 n.).

  Duch męstwa jest Duchem Chrystusa Jezusa: uczestniczymy z Nim w mocy zmartwychwstania uwielbionego Pana, który siedzi po prawicy Ojca. Wraz z Duchem męstwa chrześcijanin, tak jak Chrystus, zwycięża świat, umacnia w sobie człowieka wewnętrznego oraz przyoblekłszy zbroję Boża stawia opór każdej postaci zła, uwiedzenia i pokusy.

  Św. Bonawentura napisał na temat męstwa kilka wspaniałych refleksji, które zasługują na to, aby je streścić.

  Przede wszystkim postrzega on dar od strony tego, który go udziela, czyli Boga: męstwo jest darem Boga, który ochrania; Boga, który wyzwala; Boga, który w nas mieszka. Jest to przede wszystkim dar Ojca. który nas chroni i strzeże jak źrenicy oka.

  Ale męstwo jest też darem Boga Odkupiciela; przychodzi więc do nas za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa, które stało się słabe, aby nas umocnić. Poza tym jest to dar, który działa w nas poprzez natchnienie i obecność Ducha Świętego. Pod Jego tchnieniem chrześcijanin może powtórzyć słowa proroka Micheasza; „Ja zaś zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego. Sprawiedliwości i męstwa..." (Mi 3, 5).

  Ciało ludzkie bez ducha nie ma siły: tak więc jeżeli Duch Boży nie zamieszkuje w duszy brakuje jej pokarmu. W Ewangelii mówi się, że św. Piotr, kiedy staje przed usługującą, czuje strach i zdradza Mistrza. Ale W Dziejach Apostolskich, po otrzyma­niu Ducha Pańskiego, znajduje w sobie tyle odwagi, że przeciwstawia się otwarcie władzy i mówi z wielką swobodą.

  Męstwo ukazuje się także w nadziei. Prorok Izajasz tak mówi: „Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 31).

  Męstwo ukazuje się wreszcie jako niegasnący płomień miłości, gdyż jak śmierć silna jest miłość.

  Miłością byli silni męczennicy (Szczepan, Wawrzyniec/ Łucja, Agnieszka/ Maksymilian Kolbe).

  Dar męstwa w życiu chrześcijańskim

  Męstwo może być cnotą ludzką. Objawia się u ludzi silnych duchem, którzy oddają całe swe życie na służbę wielkim ideałom oraz walczą by móc za nimi podążać i realizować je. Jest powiązane z nieustępliwą wytrwałością oraz, wolą zdolną do nie wycofywania się, gdy napotyka na trudności. To siła ideału przydaje mocy tej cnocie. Natomiast w codziennym życiu, jak poucza nas doświadczenie, aby osiągnąć określone cele trzeba umieć walczyć i często poddać się twardemu prawu poświecenia i wyrzeczeń. Sportowiec, na przykład, po to, by zwyciężyć wyścig poddaje się stresującemu treningowi oraz podejmuje trudy i wyrzeczenia. Kto pragnie osiągnąć W społeczeństwie, w świecie kultury/ życiu zawodowym, we własnym, osobistym zaangażowaniu w cokolwiek, jakieś prestiżowe miejsce musi często opłacić to wysoką ceną wyrzeczeń, poświęcenia a nawet gorzkich kompromisów.

  Nie ulega więc wątpliwości: życie chrześcijańskie wymaga wytrwałego męstwa w jego praktykowaniu po to, by osiągnąć swój cel, czyli życie wieczne. Takie męstwo nie może się obyć bez bardzo dużego ładunku ideału. Ideał zapala pragnienie serca. Nie można być silnym, jeżeli w naszym sercu pragnienie osiągnięcia celu, ideału. pełni życia w Bogu, nie jest wiotkie.

  Pragnienie zaś, ze swej strony zakłada wielką przejrzystość wewnętrzną: jest to wiedza o tym, czego się pragnie oraz usilne pragnienie realizacji tego celu.

  Brak ideału; brak płomiennego pragnienia i dlatego brak też wytrwałego, zakorzenionego w sercu, męstwa. Tacy chrześcijanie zasługują na naganę, jakiej udziela Bóg swemu ludowi przez usta prorocka Ozeasza: „Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znikam” (Oz 6. 4)

  Tak naprawdę, gdy zaczęliśmy poznawać Pana; kiedy życie Chrystusa zaczęło w nas kiełkować i kiedy zrozumieliśmy, że Ewangelia jest słowem; które daje życie; musimy na serio zobowiązać się do usunięcia wszelkich przeszkód, które hamują rozwój tego życia.

  Ale jak tego dokonać będąc tak słabymi?

  To właśnie tutaj łączy się działanie Ducha Bożego z darem męstwa.

  Duch męstwa pomaga nam w nieustannym podtrzymywaniu odwagi miłości, odwagi nie pozwolenia sobie nigdy na kompromisy, odwagi prawdy, modlitwy, nie szukania nigdy własnego interesu, dawania świadectwa Słowu Chrystusa nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się sprzysięgać przeciw niemu, odwagi trwania w wyznawaniu wiary, a zwłaszcza odwagi bycia prorokami także na przekór mentalności; która kulturowo i społecznie jest dziś tak wszechobecna, że stała się czymś powszechnym.

  Oto chrześcijańska odwaga.

  Nie jest to jednak tylko odwaga na wielkie okazje, ale raczej odwaga codziennych obowiązków, zwykłego życia, małych rzeczy zwykłych dni: im bardziej są one zwyczajne; tym większego wymagają ładunku miłości, który umiałby przekształcić je w rzeczy wielkie, może ukryte przed ludźmi, ale będące zasługą w oczach Boga. Kolejnym rodzajem odwagi jest odwaga cierpienia, umiejętności cierpienia oraz zmiany cierpienia, tak fizycznego jak i moralnego, w cichy akt poświęcenia, oddania się i miłości. Życie nasze narażone jest na nieustanne cierpienia. Cierpienia serca są powodem wielu trosk o tych, których kochamy, o osoby nam drogie, o osoby, które pozostawiliśmy; są to cierpienia spowodowane przez nasze grzechy przez nasze fizyczne i moralne choroby lub przez osoby, które znajdują się blisko nas i które są świadomymi lub nieświadomymi sprawcami napięć: nasze serce skłania się więc do zamknięcia się w sobie i cierpienia w milczeniu.

  We wszystkich tych okolicznościach dar męstwa pomaga nam być pewnymi słów Pawła; „Sądzę bowiem. ze cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić"(Rz 8/ 18).

  Główną cechą daru męstwa jest to, że czyni on nas odważnymi i nieustraszonymi:odwaga ta nie jest zuchwałością ani zarozumiałością, ponieważ dla wyrażenia się potrzeba, aby człowiek powierzył się i zaufał Bogu, czyli był pokorny sercem.

  Odwaga jest odwagą w pełni Bożą. Odwaga dają sercu pewność, że już jesteśmy zwycięzcami: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4, 13). Jest to pewność, którą tylko miłość może rozlać w sercu, ponieważ "jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.” (Pnp 8,6-7).

  Siła miłości przewyższa wszelką rzecz, wszelką rzeczywistość i każde wydarzenie; ponieważ jest siłą Ducha Bożego.
    Alleluja.pl        (c) Copyright by piotras 2002 A.D.